Proč nakupovat u nás?
 • Český výrobce
 • více jak 30 let na tuzemském trhu
 • 2x kamenné prodejny
 • Většina zboží vystavena v prodejně
 • Montáže a poradenství
 • Profesionální přístup a maximální vstřícnost
Naše přednosti

Zpracování osobních údajů

Obchodní společnost NEUMANN, spol. s r.o., IČ: 451 49 208, se sídlem Pikovická 1818/15, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 9677, e-mail: info@neumannCZ.cz (dále jen „Společnost“),

 tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“),

 informuje své odběratele (kupující), kterým prodává své zboží, o tom, že

1)
Společnost bude v souvislosti s uzavíranou kupní smlouvou zpracovávat tyto osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“):

1.1. u kupujících, kteří jsou fyzickými osobami

 • jméno a příjmení, u žen dále rodné příjmení, IČ jedná-li se o podnikatele, adresu bydliště či adresu místa podnikání a zasílací adresu, je-li odlišná od adresy bydliště či místa podnikání;
 • e-mailovou adresu a telefonní číslo;
 • přihlašovací údaje k uživatelskému účtu vytvořenému na webových stránkách www.neumax.cz (login a heslo);
 • přihlašovací údaje k uživatelskému účtu vytvořenému na webových stránkách www.vo.neumax.cz (login a heslo);
 • údaje o obchodních transakcích uskutečněných mezi kupujícím a Společností v minulosti;
 • bankovní účet, je-li kupní cena zboží kupujícím hrazena bezhotovostně;

1.2. u kupujících, kteří jsou právnickými osobami

 • údaje o kontaktních osobách uvedených kupujícím v rozsahu jejich jména a příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla.

2)
Společnost zpracovává Osobní údaje jednak ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR za účelem výkonu práv a plnění povinností vyplývajících pro Společnost z kupní smlouvy uzavírané s kupujícím a jednak ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR za účelem plnění povinností uložených Společnosti obecně závaznými právními předpisy (zejména k plnění účetní, daňové a jiné evidence). Ke zpracování Osobních údajů není zapotřebí souhlasu kupujícího ani kontaktní osoby. Pro případ, že by kupující tyto své Osobní údaje, příp. Osobní údaje kontaktní osoby, Společnosti neposkytl, nemohla by s ním Společnost uzavřít kupní smlouvu.

3)
Společnost je správcem Osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR. Zpracování Osobních údajů se bude dít v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s nařízením GDPR. Společnost přijala taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů.

4)
Osobní údaje budou Společností zpracovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a plnění povinností z kupní smlouvy a k plnění povinností ukládaných Společnosti právními předpisy, zejména pokud se týká vedení předepsané účetní, daňové a obdobné evidence.

5)
Kupující, kteří jsou fyzickými osobami, a kontaktní osoby (společně dále jen „Subjekty údajů“) mají právo požadovat od Společnosti přístup k poskytovaným Osobním údajům, jejich opravu a výmaz, omezení zpracování, a mají dále právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost Osobních údajů a právo na vyrozumění o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, a to vše v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením GDPR, zejména pak v jeho čl. 15 až 22 a čl 34. Subjekty údajů mají dále právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6)
Společnost bude Osobní údaje zpracovávat, a to zejména uložením v paměti počítačů a na listinách vyhotovených v souvislosti s realizací obchodního případu založeného kupní smlouvou. Společnost předá Osobní údaje Subjektů údajů dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k nim (zejm. orgány činné v trestním řízení, kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím) nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Společnosti (např. předání Osobních údajů soudu v případě soudního sporu s kupujícím). Osobní údaje budou dále Společností předány příslušným zaměstnancům Společnosti, externí účetní Společnosti, osobám poskytujícím Společnosti externí IT služby a poskytovatelům počítačových programů a systémů (jako je administrátor internetového obchodu Správce, společnost BHIT CZ s.r.o. a společnost STORMWARE s.r.o.). Společnost nepředává Osobní údaje třetím zemím ani mezinárodním organizacím.

V Praze dne 24. 5. 2018

 

NEUMANN, spol. s r.o.

Jindřich Neumann, jednatel