Proč nakupovat u nás?
 • Český výrobce
 • více jak 30 let na tuzemském trhu
 • 2x kamenné prodejny
 • Většina zboží vystavena v prodejně
 • Montáže a poradenství
 • Profesionální přístup a maximální vstřícnost
Naše přednosti

Obchodní podmínky MO

I. Základní ustanovení

1)          Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují prodej zboží prostřednictvím internetových stránek www.neumax.cz, jakož i práva a povinnosti stran založená kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) při prodeji tohoto zboží mezi prodávajícím, kterým je společnost NEUMANN, spol. s r.o., IČ: 451 49 208, DIČ: CZ45149208, se sídlem Pikovická 1818/15, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 9677 (dále jen „Prodávající“), a kupujícím, kterým může být buď spotřebitel anebo podnikatel (dále jen „Kupující“).

2)          Kupující, který je spotřebitelem, je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání vstupuje na základě kupní smlouvy řídící se těmito OP do právního vztahu s Prodávajícím.

3)          Kupující, který je podnikatelem, je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a to se zřetelem k této činnosti. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá kupní smlouvu řídící se těmito OP, jež souvisí s jeho vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či kupní smlouvu uzavírá při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

4)          Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele.

5)          Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se předtím náležitě seznámil s těmito OP, zvláště pak s částí týkající se ochrany osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání jeho závazné objednávky.

6)          Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit a/nebo jakýmkoli způsobem doplnit tyto OP vč. jejich příloh s tím, že tyto budoucí změny a doplňky nemají vliv na do té doby uzavřené kupní smlouvy a práva a povinnosti stran vyplývající z těchto do té doby uzavřených kupních smluv, které se řídí OP platnými v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

7)          Ujednání Prodávajícího a Kupujícího mají přednost před odchylnými ustanoveními těchto OP.

 

II. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

8)          Prodávající sděluje, že

8.1.    náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení či telefonní hovory) si hradí Kupující ze svého;

8.2.    nepožaduje zaplacení zálohy nebo obdobné platby. Způsob platby kupní ceny za objednané zboží závisí na volbě Kupujícího při objednávání zboží;

8.3.    cena zboží je na internetových stránkách www.neumax.cz uvedena vč. i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání objednaného zboží se ovšem liší podle způsobu dodání zboží a úhrady kupní ceny zvolené Kupujícím;

8.4.    v případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Kupující, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

III. Kupní smlouva

9)          Kupující si může objednat zboží aktuálně nabízené Prodávajícím na webových stránkách www.neumax.cz tak, že po vybrání určitého zboží a jeho množství vyplní objednávkový formulář a svoji objednávku závazně potvrdí. Před závazným potvrzením (odesláním) své objednávky má Kupující právo zkontrolovat a případně změnit údaje, které do objednávkového formuláře předtím vložil, jakož i zkontrolovat a případně změnit druh a počet jím vybraného zboží či objednávku úplně zrušit.

10)        Kupní smlouva vzniká potvrzením závazné objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího. Potvrzení objednávky je Prodávajícím zasláno na e-mail uvedený Kupujícím v jeho objednávce. Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran, těchto OP nebo v případech stanovených zákonem.

11)        Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit Kupujícímu jeho objednávku či uzavřenou kupní smlouvu jednostranně zrušit, pokud se zboží objednané Kupujícím již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena, za kterou Prodávající zboží nakupuje. V případě, že Kupující předtím již zaplatil celou část Kupní ceny či její část, bude mu zaplacená částka vrácena Prodávajícím zpět.

12)        Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží, které je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt k tomuto zboží vlastnické právo a Kupující se zavazuje zboží od Prodávajícího převzít a zaplat mu za něho kupní cenu. Pokud si Kupující zboží nepřevezme ani ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy je Kupující o možnosti převzít si zboží vyrozuměn, platí, že se kupní smlouva, kterou Prodávající s Kupujícím uzavřel, ve vztahu k takto nepřevzatému zboží ruší.

IV. Přechod nebezpečí škody na zboží, dodací a platební podmínky

13)        Způsob úhrady kupní ceny závisí na volbě provedené Kupujícím při vyplňování objednávkového formuláře s tím, že Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze způsoby platby dle svého uvážení. Prodávající zpravidla umožňuje Kupujícímu uhradit zboží

- při jeho převzetí v hotovosti či platební kartou, anebo

- ještě před jeho dodáním Kupujícímu, a to online platební kartou anebo bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího (dle platebních instrukcí sdělených mu za tím účelem Prodávajícím).

14)        Zboží zůstává až do úplného zaplacení své kupní ceny ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím. K přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího dojde i tehdy, pokud si Kupující zboží nepřevezme, ačkoliv mu s ním Prodávající umožnil nakládat. Je-li Kupující podnikatel a zboží bylo odesláno prostřednictvím dopravce, dochází však k přechodu nebezpečí škody na zboží jeho předáním prvnímu dopravci.

15)        Pokud je Prodávající podle zákona o evidenci tržeb povinen vystavit Kupujícímu účtenku, vystaví Prodávající Kupujícímu účtenku tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě, a to v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy. V případech stanovených zákonem o evidenci tržeb je Prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online anebo nejpozději do 48 hodin, dojde-li k technickému výpadku.

16)        Prodávající umožňuje Kupujícímu vyzvednout si zboží, které je předmětem kupní smlouvy, bezplatně v pracovní době Prodávajícího na adrese jeho sídla uvedené v čl. 1 těchto OP anebo si může zboží nechat odeslat na jím uvedenou adresu v objednávkovém formuláři prostřednictvím dopravců, s nimiž Prodávající spolupracuje, kdy ceny jednotlivých způsobů dodání zboží podle osoby dopravce jsou uvedeny přímo v objednávkovém formuláři a také v ceníku tvořícím přílohu č. 1 těchto OP. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu možnost zvolit si pouze z těch dopravců, které Prodávající sám určí.

17)        Je-li Kupující spotřebitelem a zvolil-li si jako způsob dodání zboží jeho odesláním prostřednictvím dopravce, považuje se zboží za dodané okamžikem, kdy dopravce předá Kupujícímu zboží. V případech, kdy je Kupující podnikatelem a zvolil si jako způsob dodání zboží jeho odeslání prostřednictvím dopravce, považuje se zboží za dodané jeho předáním ze strany Prodávajícího prvnímu dopravci.

18)        Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (zejména počet balíků, poškození obalu atd.). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od dopravce převezme, je nezbytné popsat poškození v předávacím protokolu (listě o přepravě). Neúplnou nebo poškozenou zásilku Kupující neprodleně oznámí Prodávajícímu e-mailem na adresu info@neumanncz.cz.

 

V. Práva z vadného plnění a záruka

19)        Práva a povinnosti z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží a ze záruky se řídí těmito OP a v jejich rámci příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

20)        Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží nemá při přechodu nebezpečí škody na zboží vady. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího z případné záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

21)        Je-li Kupující spotřebitelem, odpovídá mu Prodávající zejména za to, že v době, kdy došlo k přechodu nebezpečí škody na zboží:

a)      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b)      se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c)      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d)      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

e)      vyhovuje požadavkům právních předpisů.

22)        Poskytuje-li Prodávající na zboží záruku za jakost, je tato informace vždy u jednotlivého zboží uvedena na webových stránkách www.neumax.cz, a to vč. délky této záruky. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Bližší informace ohledně záruky a jejího rozsahu mohou být uvedeny v záručním listě, je-li Prodávajícím dodán spolu se zbožím.

23)        Není-li ke zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace faktura.

24)        Není-li v záručním listě, faktuře, kupní smlouvě nebo jiném dokumentu zaslaném Kupujícímu spolu se zbožím uvedeno jinak, nevztahuje se záruka za jakost zejména na:

a)      mechanické poškození zboží, ke kterému došlo po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího;

b)      poškození vzniklé zaviněním Kupujícího anebo osob, kterým Kupující umožnil zboží používat, zejména v důsledku neodborné manipulace, instalace či zanedbáním povinné péče o zboží;

c)      poškození vzniklé používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze nebo jiným dokumentem upravujícím způsoby používání zboží;

d)      poškození vzniklé vlivem přírodních živlů nebo okolnostmi vyšší moci;

e)      poškození, ke kterému došlo jeho používáním způsobem či v podmínkách, pro které není zboží Prodávajícím či výrobcem určeno nebo není obvyklé.

25)        Kupující může zakoupené zboží reklamovat buď osobně v sídle Prodávajícího anebo může reklamované zboží zaslat na adresu sídla Prodávajícího uvedenou v čl. 1 těchto OP. V případě zaslání reklamovaného zboží musí zásilka obsahovat kromě reklamovaného zboží také veškeré jeho příslušenství, detailní popis reklamované vady, kopii prodejního dokladu či záručního listu a kontaktní údaje Kupujícího za účelem vyřízení reklamace.

26)        Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od okamžiku, kdy Kupující, který je spotřebitelem, zboží převezme, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit u Prodávajícího právo z odpovědnosti za vady zboží, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí; pokud ovšem Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost, která je delší než 24 měsíců, platí tato delší záruční lhůta a odpovědnost Prodávajícího ze záruky.

27)        Lhůta pro uplatnění práv ze záruky za jakost, byla-li Prodávajícím poskytnuta, začíná běžet dnem převzetí (dodání) zboží Kupujícím nebo jím určenou osobou. Případné reklamace je zapotřebí u Prodávajícího uplatnit nejpozději do konce záruční lhůty.

28)        Prodávající o reklamaci uplatněné Kupujícím, který je spotřebitelem, rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po domluvě s kupujícím prodloužit. Marné uplynutí lhůty, resp. prodloužené lhůty, se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

29)        O reklamaci uplatněné Kupujícím, který je podnikatelem, rozhodne a tuto Prodávající vyřídí ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

30)        Kupující, který je spotřebitelem, má pro případ existence vady zboží v záruční době, za níž odpovídá Prodávající, anebo pro případ existence vady zboží při převzetí právo na

a)      dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ust. § 2161 občanského zákoníku (v čl. 21 těchto OP). Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b)      dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit;

c)      na výměnu součásti zboží nebo na opravu zboží anebo na přiměřenou slevu, pokud Kupující neodstoupí od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad dle písm. b) shora. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

31)        Je-li Kupující podnikatelem, jsou pro případ existence vady zboží práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží při převzetí a ze záruky za jakost zboží, jakož i další podrobnosti, upraveny v ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.

Pro případ výskytu vady zboží se práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a ze záruky za jakost zboží liší podle toho, zda se jedná o podstatné porušení kupní smlouvy ve smyslu ust. § 2106 občanského zákoníku anebo o nepodstatné porušení ve smyslu ust. § 2107 občanského zákoníku. Při podstatném porušení kupní smlouvy má Kupující právo na (I.) odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, (II.) odstranění vady opravou zboží, (III.) přiměřenou slevu z kupní ceny nebo (IV.) odstoupení od kupní smlouvy. Pokud se bude jednat o nepodstatné porušení kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, za podmínek stanovených občanským zákoníkem má pak právo na slevu z kupní ceny a na odstoupení od kupní smlouvy.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

32)        Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) zboží převezme a pokud je Kupujícím objednáno více kusů zboží anebo je zboží dodáváno ve více kusech dodávaných samostatně, pak tato lhůta pro odstoupení začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy Kupující nebo jím určená osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít formulář, který tvoří přílohu č. 2 těchto OP, není to však jeho povinností.

Odstoupení musí Kupující zaslat na adresu sídla Prodávajícího uvedenou v čl. 1 těchto OP, zanést mu jej osobně či mu osobně v sídle Prodávajícího sdělit, že odstupuje od kupní smlouvy, nebo odstoupení zaslat na e-mailovou adresu Prodávajícího (info@neumanncz.cz). Aby   byla   dodržena   lhůta   pro   odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odstoupení odeslat před uplynutím příslušné 14denní lhůty.

Pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy, budou Kupujícímu vráceny všechny platby, které od Kupujícího Prodávající obdržel, vč. nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu došlo odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy. K vrácení těchto plateb však dojde až poté, co Prodávající obdrží vrácené zboží nebo poté, co Kupující Prodávajícímu prokáže, že zboží odeslal zpět, a to podle toho, co nastane dříve; do té doby není Prodávající povinen platby Kupujícímu vracet. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl Kupujícím použit pro uhrazení kupní ceny nebo její části (počáteční transakce), pokud Kupující výslovně neurčil jinak anebo pokud se Kupující s Prodávajícím nedohodne jinak. V žádném případě tím Kupujícímu nevzniknou další náklady.

Pro případ odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zboží zpět Prodávajícímu nebo mu zboží předat, a to na adrese sídla Prodávajícího uvedené v čl. 1 těchto OP. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bude zboží Kupujícím odesláno zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující; maximální náklady jsou odhadované ve výši 1.000,- Kč.

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží vč. jeho funkčnosti.

V případě, že Kupující není schopen vrátit Prodávajícímu zboží zpět, a to např. z důvodu jeho zničení, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží vinou Kupujícího částečně poškozeno, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu takto vzniklé škody s tím, že tento svůj nárok je Prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti právu Kupujícího na vrácení plateb, které v souvislosti s Kupní smlouvou Prodávajícímu poskytl; případný rozdíl bude vyplacen Kupujícímu.

33)        Je-li Kupující podnikatelem, může odstoupit od uzavřené kupní smlouvy jen za podmínek stanovených kupní smlouvou, těmito OP anebo zákonem.

 

VII. Závěrečná ustanovení

34)        Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Kupní smlouva bude uložena u Prodávajícího s tím, že k ní nebude Kupujícímu umožněn přístup.

35)        Obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními občanského zákoníku, která nemají donucující účinky.

36)        Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou uvedeny v těchto OP a jsou patrny i z webových stránek www.neumax.cz.

37)        Na Prodávajícího se nevztahují žádné kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku a Prodávající ani žádné kodexy chování dobrovolně nedodržuje.

38)        Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího neupravená v těchto OP ani v kupní smlouvě se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a případně dalšími příslušnými právními předpisy České republiky.

39)        Tyto OP jsou k dispozici jednak v sídle Prodávajícího a dále jsou umístěny na webových stránkách www.neumax.cz.

40)        Tyto OP nahrazují stávající obchodní podmínky Prodávajícího včetně všech jejich součástí upravujících prodej zboží prostřednictvím webových stránek www.neumax.cz, s tím, že na nákup zboží velkoodběrateli se vztahují samostatné obchodní podmínky, které těmito OP nejsou nijak dotčeny. Tyto OP ovšem nemají vliv na právní vztahy, jakož i na práva a povinnosti stran, vzniklé ještě před vydáním těchto OP.

41)        Tyto OP jsou platné a účinné počínaje dnem 25.05.2018.

 

V Praze dne 25.05.2018
NEUMANN, spol. s r.o.
Jindřich Neumann, jednatel

 

Příloha:           1)        CENÍK PŘEPRAVY (platné pouze pro ČR)

Přepravce

cena v Kč

typ zboží

TopTrans

320,- s DPH

střešní boxy

DPD

180,- s DPH

Ostatní zboží kromě střešních boxů

Kombi (TopTrans+DPD)

320,- s DPH

kombinace střešní boxy + ostatní zboží

 

Vysvětlení:

 1. Autoboxy zasíláme pouze dopravcem Top Trans. Cena dopravy autoboxů je 320,- s DPH.

 2. Všechno ostatní zboží zasíláme dopravcem DPD ( např. střešní nosič, nosič na kolo, sněhové řetězy, autodoplňky ).

 3. Při objednání autoboxu a ostatního zboží zasíláme tzv. Kombi dopravou, tedy autobox Top Transem a ostatní zboží DPD. Přepravné účtujeme pouze jedno – viz Kombi přeprava.

 4. Při objednání 4 a více kusů zboží standardního rozměru, které bude zasláno DPD, si vyhrazujeme právo naúčtovat druhé poštovné a rozdělit zboží do více balíků.

 5. Při splnění podmínky nákupu zboží nad 5 000,- s DPH, lze využít dopravy zdarma (platné pouze pro ČR).

 

Příloha:           2)        VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

NEUMANN, spol. s r.o.
Pikovická 1818/15
147 00 Praha 4

e-mail: info@neumanncz.cz

 

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

- datum objednání / datum dodání zboží*:

- jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

- adresa spotřebitele/spotřebitelů:

- důvod odstoupení od smlouvy (není nutné vyplňovat):

- podpis/y spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- datum

 

* nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte